اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۰
ویژگی های یک برنامه منتورینگ اثربخش
[…]
فروردین ۲۳, ۱۴۰۰
صلاحیت های یک منتور
[…]
فروردین ۲۲, ۱۴۰۰
انواع کانون توسعه
[…]
فروردین ۱۴, ۱۴۰۰
ملاحظات اجرایی کانون های توسعه:
[…]
فروردین ۱۱, ۱۴۰۰
کانون توسعه و ارتباط آن با کانون ارزیابی:
[…]
دی ۱, ۱۳۹۹
مدل مشارکت کسب و کار کرک پاتریک (قسمت دوم: تأکید بر مسائل مهم هیئت منصفه)
[…]
آذر ۲۵, ۱۳۹۹
مدل مشارکت کسب و کار کرک پاتریک؛ (قسمت اول: تعهد)
[…]
آذر ۱۵, ۱۳۹۹
آموزش های سازمانی؛ از ارزش آفرینی تا نمایش ارزش ها
[…]
آذر ۱۵, ۱۳۹۹
نیازسنجی آموزشی و فریب های احتمالی
[…]
آبان ۱۷, ۱۳۹۹
استاندارد ۱۷۰۲۴ (الزامات عمومی مربوط به نهادهای صلاحیت سنجی افراد)؛
[…]