آبان ۲۰, ۱۳۹۹
آموزش حین کار
[…]
آبان ۶, ۱۳۹۹
مقاومت در برابر تغییر ۴
[…]
مهر ۲۳, ۱۳۹۹
مقاومت در برابر تغییر_۳
[…]
مهر ۱۴, ۱۳۹۹
مقاومت در برابر تغییر_۲
مدیران سازمانهای ایرانی, آموزش کارکنان را برنامه ای تحمیلی و دست و پاگیر تلقی میکنند که مانع از انجام دیگر امور مهم سازمان است
مهر ۷, ۱۳۹۹
مقاومت در برابر تغییر_۱
[…]