تیر ۲۳, ۱۳۹۹
نقش مشارکت مدرسین در پیشبرد فعالیت ها و فرایندهای آموزش و توسعه منابع انسانی
[…]
تیر ۲۳, ۱۳۹۹
کتاب استقرار استاندارد ISO10015:1999
[…]
تیر ۲۰, ۱۳۹۹
افسانه سبک های یادگیری را رها کنید
[…]
تیر ۱۲, ۱۳۹۹
یادگیری از طریق انجام دادن
[…]
تیر ۱۰, ۱۳۹۹
روند های آموزش و توسعه منابع انسانی  در سال ۲۰۲۰
[…]
تیر ۷, ۱۳۹۹
مدت زمان قطعه های یادگیری در یادگیری خرد
[…]
تیر ۵, ۱۳۹۹
ارتباط آموزش با اثر پیگمالیون و اثرگالاتی در سازمان
[…]
خرداد ۲۹, ۱۳۹۹
انواع رسانه های آموزش غیر حضوری؛ بسته های آموزشی
[…]
اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹
انواع رسانه های آموزش غیر حضوری؛ بازی آموزشی
[…]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۹
انواع رسانه های آموزش غیر حضوری؛ ویکی ها
[…]