دی ۲۰, ۱۴۰۰
فیلم آموزش طراحی قسمت دوم
[…]
آذر ۱۶, ۱۴۰۰
تاثیر نوع سبک یادگیری بر طراحی آموزشی در سازمان
[…]
آذر ۳۰, ۱۳۹۹
کتاب برون سپاری آموزش و بهسازی منابع انسانی
[…]
مهر ۲۳, ۱۳۹۹
برنامه ریزی آموزشی و گام های آن
[…]
تیر ۲۳, ۱۳۹۹
نقش مشارکت مدرسین در پیشبرد فعالیت ها و فرایندهای آموزش و توسعه منابع انسانی
[…]
تیر ۲۳, ۱۳۹۹
کتاب استقرار استاندارد ISO10015:1999
[…]
تیر ۲۰, ۱۳۹۹
افسانه سبک های یادگیری را رها کنید
[…]
تیر ۱۲, ۱۳۹۹
یادگیری از طریق انجام دادن
[…]
تیر ۱۰, ۱۳۹۹
روند های آموزش و توسعه منابع انسانی  در سال ۲۰۲۰
[…]
تیر ۷, ۱۳۹۹
مدت زمان قطعه های یادگیری در یادگیری خرد
[…]