مهر ۱۰, ۱۳۹۵
آسیب های نظام آموزشی سازمانها
[…]
مهر ۱۰, ۱۳۹۵
الگوهای آسیب­ شناسی آموزشی
[…]
مهر ۱۰, ۱۳۹۵
آسیب شناسی سازمانی چیست؟
[…]
شهریور ۱, ۱۳۹۵
نیاز سنجی آموزشی تکنیک دلفی
[…]
مرداد ۲۶, ۱۳۹۵
الگوی بازگشت سرمایه
[…]
مرداد ۱۴, ۱۳۹۵
نیاز سنجی آموزشی به روش DACUM
[…]
مرداد ۳, ۱۳۹۵
اطلاعات شناسنامه مشاغل (پروفایل شغل)
[…]
تیر ۲۱, ۱۳۹۵
تاریخچه آموزش در سازمان ها
[…]
تیر ۱۲, ۱۳۹۵
سلام
[…]
تیر ۱۲, ۱۳۹۵
طراحی وبکنفرانس (کلاس مجازی)
[…]