مارس 3, 2020
تدوین استراتژی آموزش سازمانی (بخش دوم: تدوین مأموریت و ارزش های سیستم آموزش سازمانی)
[…]
مارس 1, 2020
تدوین استراتژی آموزش سازمانی (بخش اول: تدوین چشم انداز آموزشی)
[…]
فوریه 1, 2020
جذب فراگیران با طراحی بازی های مؤثر و شبیه سازی
[…]
مارس 14, 2019
مدل 10: 20: 70؛ تغییر پارادایم از آموزش های مستقیم به تجربیات یادگیری:
[…]
فوریه 24, 2019
فرم اولویت بندی وظائف شغلی
[…]
فوریه 24, 2019
اولویت بندی وظائف شغلی
[…]
فوریه 24, 2019
فرم شناسنامه شغل
[…]
فوریه 24, 2019
مراحل عملیاتی اجرای نیازسنجی آموزشی
[…]
فوریه 12, 2019
چگونه منابع را بین مراحل مختلف فرآیند آموزش توزیع کنیم؟
[…]
ژانویه 30, 2019
مراحل تعيين نياز هاي آموزشي
[…]
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share