اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹
انواع روش های آموزش غیر حضوری (قسمت اول)؛
[…]
اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
تدوین استراتژی آموزش سازمانی (بخش سوم: بررسی عوامل محیطی و داخلی)
[…]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۸
تدوین استراتژی آموزش سازمانی (بخش دوم: تدوین مأموریت و ارزش های سیستم آموزش سازمانی)
[…]
اسفند ۱۱, ۱۳۹۸
تدوین استراتژی آموزش سازمانی (بخش اول: تدوین چشم انداز آموزشی)
[…]
بهمن ۱۲, ۱۳۹۸
جذب فراگیران با طراحی بازی های مؤثر و شبیه سازی
[…]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۷
مدل ۱۰: ۲۰: ۷۰؛ تغییر پارادایم از آموزش های مستقیم به تجربیات یادگیری:
[…]
اسفند ۵, ۱۳۹۷
فرم اولویت بندی وظائف شغلی
[…]
اسفند ۵, ۱۳۹۷
اولویت بندی وظائف شغلی
[…]
اسفند ۵, ۱۳۹۷
فرم شناسنامه شغل
[…]
اسفند ۵, ۱۳۹۷
مراحل عملیاتی اجرای نیازسنجی آموزشی
[…]