بهمن ۱۰, ۱۳۹۷
مراحل تعیین نیاز های آموزشی
[…]
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷
الگوی نیازسنجی آموزشی کافمن
[…]
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷
ابزارهای تعیین نیازهای آموزشی
[…]
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷
روش های تعیین نیازهای آموزشی
[…]
بهمن ۲, ۱۳۹۷
کتاب آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی
[…]
دی ۳۰, ۱۳۹۷
نیازسنجی آموزشی و فریب های احتمالی
[…]
دی ۲۶, ۱۳۹۷
کتاب آموزش جامع سازمانی
[…]
آبان ۱۳, ۱۳۹۷
دانلود استاندارد ۲۹۹۹۰
[…]
مهر ۷, ۱۳۹۷
اولویت بندی نیازهای آموزشی
[…]
مهر ۷, ۱۳۹۷
هدف از نیازسنجی
[…]