مهر ۳, ۱۳۹۷
حوزه نیازسنجی آموزشی
[…]
مهر ۳, ۱۳۹۷
اصول نیازسنجی آموزشی
[…]
اسفند ۲۴, ۱۳۹۵
امکان سنجی پیاده سازی مدیریت دانش (مدل پاولوسکی) در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
[…]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۵
منابع-انسانی-نقش-آموزش - بهسازی- توسعه-تعالی-فرتاک-
منابع انسانی و نقش آموزش و بهسازی
[…]
اسفند ۱۷, ۱۳۹۵
وضعیت حمایت مدیران از آموزش و بهسازی شهرداری تهران
[…]
اسفند ۱۷, ۱۳۹۵
چالش های برون سپاری آموزش به مؤسسات ارائه دهنده آموزش از دیدگاه مدیران و کارشناسان آموزش
[…]
اسفند ۱۷, ۱۳۹۵
تسهیل انتقال یادگیری از مسیر حرفه ای گرایی: حمایت همکاران و مدیر
[…]
اسفند ۱۷, ۱۳۹۵
آسیب شناسی پدیده انتقال آموزش در آموزش های ضمن خدمت سازمان آموزش و پرورش
[…]
اسفند ۸, ۱۳۹۵
توسعه- تعالی - فرتاک- تحلیل کاربردی- تکنیک -SWOT -روشی برای تدوین- استراتژی- های -سازمانی- آموزش - بهسازی- منابع- انسانی 1
تحلیل کاربردی تکنیک SWOT ؛ روشی برای تدوین استراتژی های سازمانی
[…]
بهمن ۲۷, ۱۳۹۵
تأثیر ویژگی های فراگیر، طراحی آموزشی و محیط کاری بر انتقال یادگیری در صنعت بانکداری
[…]