بهمن ۶, ۱۳۹۵
استقرار فرایند نیازسنجی آموزشی
[…]
بهمن ۶, ۱۳۹۵
طراحی آموزشی
[…]
بهمن ۶, ۱۳۹۵
اجرائیات حوزه آموزش و توسعه
[…]
بهمن ۶, ۱۳۹۵
استقرار استانداردهای حوزه آموزش
[…]
بهمن ۶, ۱۳۹۵
ارزیابی اثربخشی آموزشی
[…]
بهمن ۶, ۱۳۹۵
طراحی آموزشی اثربخش بر انتقال آموزش (قسمت دوم):
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
طراحی آموزشی اثربخش بر انتقال آموزش (قسمت اول):
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
عوامل موثر بر انتقال آموزش:
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
شرایط و مشکلات انتقال آموزش:
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
انواع انتقال آموزش:
[…]