بهمن ۵, ۱۳۹۵
تاریخچه انتقال آموزش:
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
اهمیت و ضرورت انتقال آموزش:
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
انتقال آموزش و انتقال یادگیری:
[…]
دی ۲۷, ۱۳۹۵
ارزشیابی دوره های آموزشی صنایع دفاعی بر اساس مدل پاتریک
[…]
دی ۲۷, ۱۳۹۵
ارزیابی-سطح-توانمندی- توسعه تعالی فرتاک- صنایع-پلاستیک- ایران
ارزیابی سطح توانمندی های فناورانه صنایع پلاستیک ایران
[…]
دی ۲۷, ۱۳۹۵
iso-10015-توسعه-تعالی-فرتاک-وزرات-دفاع
استقرار استاندارد ۱۰۰۱۵ در یکی از صنایع دفاعی
[…]
دی ۲۷, ۱۳۹۵
آسیب شناسی- بانک - مسکن- توسعه -تعالی- فرتاک
آسیب شناسی فعالیت آموزش سازمانی بر اساس مدل اشور در بانک مسکن
[…]
دی ۲۷, ۱۳۹۵
آسیب شناسی فعالیت های آموزش و بهسازی در سازمان هوافضا
[…]
دی ۲۷, ۱۳۹۵
فنی - حرفه ای - آسیب - شناسی- توسعه - تعالی- فرتاک
امکان سنجی بکارگیری الگوی برنامه درسی شایسته محور در دانشگاه فنی و حرفه ای
[…]
دی ۲۷, ۱۳۹۵
گراندد- تئوری- توسعه-تعالی-فرتاک
همکاری در تجربه نگاری فعالیت های آموزشی و تربیتی مدارس برتر کشور بر اساس رویکرد گراندد تئوری
[…]