دی ۲۷, ۱۳۹۵
آموزش - پرورش- اصفهان- توسعه- تعالی- فرتاک
ارزیابی جو سازمانی و بهداشت روانی کارکنان آموزش و پرورش استان اصفهان
[…]
مهر ۲۷, ۱۳۹۵
الگوهای آموزش کارکنان
[…]
مهر ۲۷, ۱۳۹۵
دلایل نیاز به آموزش های سازمانی
[…]
مهر ۲۷, ۱۳۹۵
روش های آموزش کارکنان (بخش دوم)
[…]
مهر ۲۷, ۱۳۹۵
روش های آموزش کارکنان (بخش اول)
[…]
مهر ۱۳, ۱۳۹۵
ارزشیابی و اهمیت آن در یک نگاه:
[…]
مهر ۱۳, ۱۳۹۵
الگوی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک
[…]
مهر ۱۳, ۱۳۹۵
معرفی الگوهای ارزشیابی آموزشی
[…]
مهر ۱۳, ۱۳۹۵
الگوی هامبلین
[…]
مهر ۱۰, ۱۳۹۵
معرفی مدل های آسیب شناسی سازمانی
[…]