اکتبر 18, 2016
دلایل نیاز به آموزش های سازمانی
[…]
اکتبر 18, 2016
روش های آموزش کارکنان (بخش دوم)
[…]
اکتبر 18, 2016
روش های آموزش کارکنان (بخش اول)
[…]
اکتبر 5, 2016
تاریخچه آموزش در سازمان ها
[…]
اکتبر 5, 2016
آموزش کارکنان سازمان و انواع آن:
[…]
اکتبر 4, 2016
ارزشیابی و اهمیت آن در یک نگاه:
[…]
اکتبر 4, 2016
الگوی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک
[…]
اکتبر 4, 2016
معرفی الگوهای ارزشیابی آموزشی
[…]
اکتبر 4, 2016
الگوی هامبلین
[…]
اکتبر 1, 2016
معرفی مدل های آسیب شناسی سازمانی
[…]
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share