تیر ۲۳, ۱۳۹۹
کتاب استقرار استاندارد ISO10015:1999
[…]
بهمن ۲, ۱۳۹۷
کتاب آموزش و بهسازی سرمایه های انسانی
[…]
دی ۲۶, ۱۳۹۷
کتاب آموزش جامع سازمانی
[…]