اصل سوم مدل کرک پاتریک: مشارکت کسب وکار برای رسیدن به بازگشت انتظارات به صورت مثبت، ضروری است.