آبان ۱۷, ۱۳۹۹
اصل سوم مدل کرک پاتریک: مشارکت کسب وکار برای رسیدن به بازگشت انتظارات به صورت مثبت، ضروری است.
[…]
آبان ۱۵, ۱۳۹۹
اصل دوم مدل کرک پاتریک؛ بازگشت انتظارات، شاخص نهایی ارزش است!
[…]
آبان ۱, ۱۳۹۹
اصل اول الگوی ارزشیابی اثربخشی کرک پاتریک
اصل اول الگوی ارزشیابی اثربخشی کرک پاتریک
[…]
مهر ۷, ۱۳۹۹
مقاومت در برابر تغییر_۱
[…]
مرداد ۴, ۱۳۹۹
سوء برداشت هایی از مدل ارزشیابی کرک پاتریک در سازمان های ایرانی
[…]
بهمن ۲۳, ۱۳۹۷
چگونه منابع را بین مراحل مختلف فرآیند آموزش توزیع کنیم؟
[…]
مهر ۱۳, ۱۳۹۵
ارزشیابی و اهمیت آن در یک نگاه:
[…]
مهر ۱۳, ۱۳۹۵
الگوی ارزیابی اثربخشی کرک پاتریک
[…]
مهر ۱۳, ۱۳۹۵
معرفی الگوهای ارزشیابی آموزشی
[…]
مهر ۱۳, ۱۳۹۵
الگوی هامبلین
[…]