دی ۱, ۱۳۹۹
مدل مشارکت کسب و کار کرک پاتریک (قسمت دوم: تأکید بر مسائل مهم هیئت منصفه)
[…]
آذر ۲۹, ۱۳۹۹
چک لیست ارزشیابی شرکت زامیاد ژاپن
[…]
آذر ۲۶, ۱۳۹۹
بهبود عملکرد سیستم مدیریت یادگیری
[…]
آذر ۲۵, ۱۳۹۹
مدل مشارکت کسب و کار کرک پاتریک؛ (قسمت اول: تعهد)
[…]
آذر ۱۵, ۱۳۹۹
آموزش های سازمانی؛ از ارزش آفرینی تا نمایش ارزش ها
[…]
آبان ۱۷, ۱۳۹۹
اصل سوم مدل کرک پاتریک: مشارکت کسب وکار برای رسیدن به بازگشت انتظارات به صورت مثبت، ضروری است.
[…]
آبان ۱۵, ۱۳۹۹
اصل دوم مدل کرک پاتریک؛ بازگشت انتظارات، شاخص نهایی ارزش است!
[…]
آبان ۱, ۱۳۹۹
اصل اول الگوی ارزشیابی اثربخشی کرک پاتریک
اصل اول الگوی ارزشیابی اثربخشی کرک پاتریک
[…]
مهر ۷, ۱۳۹۹
مقاومت در برابر تغییر_۱
[…]
مرداد ۴, ۱۳۹۹
سوء برداشت هایی از مدل ارزشیابی کرک پاتریک در سازمان های ایرانی
[…]