استقرار ایزوهای آموزشی

استانداردهای آموزشی در یک نگاه

DEVELOPMENT & EXELENCE

از سال ۱۹۹۹ که سازمان استاندارد جهانی نخستین استاندارد را در حوزه آموزش به عنوان ۱۰۰۱۵:۱۹۹۹ منتشر کرد، حدود بیست سال می گذرد. در طی دو دهه گذشته این سازمان چندین استاندارد و سند مختلف را برای حوزه های مختلف آموزش و عرصه های مرتبط با آن منتشر نموده است.

اما نکته قابل تأمل این است که متأسفانه در کشور ما کاربرد درست این اسناد مورد توجه قرار نگرفته و به کرات مشاهده شده است که سازمان ها به اخذ گواهنیامه ای در حوزه آموزش اقدام کرده اند که یا با ماهیت کاری آن ها ارتباطی نداشته است و یا اصولاً سند مربوطه برای صدور گواهینامه از طرف ایزو منتشر نشده است.

علاوه بر استاندارد ۱۰۰۱۵ که مربوط به آموزش سازمانی است و استقرار آن تخصص ماست، می توانیم استاندارد‌های ۲۹۹۹۱ (مربوط به موسسات آموزش زبان های خارجی)، ۲۹۹۹۲ و ۲۱۰۰۱ (مربوط به مدارس و نهادهای تعلیم و تربیت)، ۲۹۹۹۳ (مربوط به مربوط به سازمان و موسسات ارائه دهنده خدمات آموزشی )، ۱۷۰۲۴ (مربوط به نهادهای سنجش صلاحیت های حرفه ای افراد ) و ۳۰۴۰۱ (استقرار نظام مدیریت دانش در سازمان ها) را در مجموعه مورد نظر شما پیاده سازی کنیم.