دوست گرامی

سلام

پرسشنامه های زیر با هدف شناسایی ویژگی های شخصیتی کارکنان و فراگیران آموزشی و بهبود عملکرد فرایند آموزش و توسعه منابع انسانی طراحی شده است. 

شما با تکمیل پرسشنامه های زیر می توانید برنامه های آموزشی سازمان خود را به طور اثربخش تری طراحی کنید. این ابزارها برای طراحی برنامه های توسعه فردی نیز کمک شایانی می کند.