اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۰
ویژگی های یک برنامه منتورینگ اثربخش
[…]
فروردین ۲۳, ۱۴۰۰
صلاحیت های یک منتور
[…]
فروردین ۲۲, ۱۴۰۰
انواع کانون توسعه
[…]
فروردین ۱۴, ۱۴۰۰
ملاحظات اجرایی کانون های توسعه:
[…]
فروردین ۱۱, ۱۴۰۰
کانون توسعه و ارتباط آن با کانون ارزیابی:
[…]
تیر ۱۱, ۱۳۹۵
مربیگری و منتورینگ
[…]