مأموریت شرکت توسعه تعالی فرتاکتمرکز بر رشد، توسعه و توانمندسازی منابع انسانی سازمان ها با رویکرد یادگیری سازمانی

ترویج فرهنگ استفاده از روش های علمی پژوهش و تحلیل در بهبود عملکرد سازمانی

مشاوره و ارائه خدمات آموزشی مناسب به کلیه اجزاء یک سازمان در جهت تعالی منابع انسانی

تلاش جهت تسری فرایند آموزش و بهسازی متناسب با نیازها و مأموریت های سازمان ها و مدارس
فراهم کردن بستر مناسب برای متخصصین منابع انسانی سازمان ها با رویکرد مشارکتی جهت ارائه راه حل های نوآورانه
 

اهداف شرکت توسعه تعالی فرتاکراه اندازی علمی و کاربردی فرایند آموزش و بهسازی در سازمان ها

انتقال تجربیات موفق سازمان های پیشرو در قالب بهینه کاوی

توسعه مدیریت دانش و یادگیری و ایجاد فضای مناسب جهت تبادل اطلاعات و تجربیات

بکارگیری روش های علمی تحلیل و پژوهش به منظور شناسایی آسیب های سازمانی

تبیین الگوهای موفق آموزشی جهت اثربخشی آموزش در سازمان ها و مدارس کشور

 

جمعی از مشاورانعلی فاطمی


مشاور آموزش و بهسازی


فوق لیسانس آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی

متخصص نیازسنجی و طراحی آموزشی

خالد میراحمدی


مشاور آموزش و بهسازی


فوق لیسانس آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی و دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی مدیر منابع انسانی

سید علی اصغر سادات


مشاور آموزش و بهسازی


فوق لیسانس آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی

مشاور آموزش های سازمانی و متخصص استاندارد 10015

حامد حسن زاده


مشاور آموزش و بهسازی


فوق لیسانس آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی

کارشناس ارشد آموزش و متخصص ارزشیابی آموزش

محمد مهدی پیروزان


مشاور کیفیت و منابع انسانی


فوق لیسانس مدیریت صنعتی

مشاور تعالی سازمانی، مدیریت عملکرد و فرایندهای منابع انسانی

حسین فلاحی نیا


مشاور آموزش و بهسازی


فوق لیسانس آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی

کارشناس ارشد آموزش سازمانی

منصور امیدی


مشاور آموزش و بهسازی


فوق لیسانس مدیریت دولتی

مدیر آموزش منابع انسانی