HUMAN RESOURCES
مشاوران

آموزش و توسعه منابع انسانی

دکتر سعید صفایی

دکتر سعید صفایی

دکتری مطالعات برنامه درسی؛ مشاور منابع انسانی شرکت نفت ایران، همراه اول و فولاد مبارکه
مشاور آموزش و توسعه منابع انسانی
دکتر فیروز نوری

دکتر فیروز نوری

دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه شهید بهشتی؛ مشاور آموزش و توسعه منابع انسانی
مشاور آموزش و توسعه منابع انسانی
علی فاطمی صفت

علی فاطمی صفت

کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی، کارشناس ارشد توسعه منابع انسانی گروه صنایع غذایی سولیکو، متخصص آموزش سازمان هوافضا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
متخصص آموزش و توسعه منابع انسانی
میثم مبین

میثم مبین

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی مدرس و مشاور آموزش و توسعه منابع انسانی
متخصص آموزش و توسعه منابع انسانی
خالد میراحمدی

خالد میراحمدی

کارشناسی ارشد آموزش و‌ بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی، دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه شهید بهشتی، مدرس و پژوهشگر دانشگاه و‌صنعت، مشاور آموزش و توسعه منابع انسانی سازمان ها
متخصص آموزش و توسعه منابع انسانی
علی اصغر سادات

علی اصغر سادات

فوق لیسانس آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی، متخصص استاندارد ۱۰۰۱۵
متخصص آموزش و توسعه منابع انسانی
حسین فلاحی نیا

حسین فلاحی نیا

فوق لیسانس آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی، کارشناس ارشد آموزش سازمانی
متخصص آموزش و توسعه منابع انسانی
سمیه دانشمندی

سمیه دانشمندی

فوق لیسانس آموزش و بهسازی منابع انسانی و دکتری برنامه ریزی درسی در آموزش عالی دانشگاه شهید بهشتی
متخصص آموزش و توسعه منابع انسانی