نشست های تسهیم دانش

نشست های تسهیم دانش چیست؟

نشست های تسهیم دانش به سلسلسه نشست هایی گفته می شود که هر ماه، با هدف تبادل نظرات و آراء نخبگان، دانشجویان و صاحبنظران حوزه آموزش برگزار می شود.