آموزش طراحی قسمت دوم

ما با طراحی آموزشی به فرصت های یادگیری میرسیم

ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی

جناب آقای مبین در ویدیویی کوتاه توضیح می دهند:
تعریف ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی دارای چه عناصری می باشد؟

Wista Video

Brendan – Make It Clap

Dailymotion Video

Drama B – DREAMS

MP4 Format Video

BdThemes Intro

WEBM Format Video

Fish Frenzy – Oceans Clip

OGV Format Video

Fish Frenzy – Oceans Clipآموزش طراحی قسمت دوم

ما با طراحی آموزشی به فرصت های یادگیری میرسیم


ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی

جناب آقای مبین در ویدیویی کوتاه توضیح می دهند:
تعریف ارزشیابی اثربخشی دوره های آموزشی دارای چه عناصری می باشد؟


Wista Video

Brendan – Make It Clap


Dailymotion Video

Drama B – DREAMS


MP4 Format Video

BdThemes Intro


WEBM Format Video

Fish Frenzy – Oceans Clip


OGV Format Video

Fish Frenzy – Oceans Clip