اردیبهشت ۲۸, ۱۴۰۰
ویژگی های یک برنامه منتورینگ اثربخش
[…]
فروردین ۲۳, ۱۴۰۰
صلاحیت های یک منتور
[…]
فروردین ۲۲, ۱۴۰۰
انواع کانون توسعه
[…]
فروردین ۱۴, ۱۴۰۰
ملاحظات اجرایی کانون های توسعه:
[…]
فروردین ۱۱, ۱۴۰۰
کانون توسعه و ارتباط آن با کانون ارزیابی:
[…]
فروردین ۷, ۱۴۰۰
۵ راه برای افزایش مشارکت در یادگیری مجازی
[…]
دی ۱, ۱۳۹۹
مدل مشارکت کسب و کار کرک پاتریک (قسمت دوم: تأکید بر مسائل مهم هیئت منصفه)
[…]
دی ۱, ۱۳۹۹
نحوه ایجاد تجربه دانشجویی خوب از طریق سیستم‌های یادگیری مجازی
[…]
آذر ۱۶, ۱۳۹۹
توسعه حرفه‌ای راهی ناهموار برای بقاء سازمان
توسعه حرفه‌ای؛ راهی ناهموار برای بقاء سازمان
[…]
آذر ۱۵, ۱۳۹۹
آموزش های سازمانی؛ از ارزش آفرینی تا نمایش ارزش ها
[…]