اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹
انواع رسانه های آموزش غیر حضوری، قسمت چهارم؛ پادکستینگ
[…]
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹
رسانه های آموزش غیر حضوری (کتاب الکترونیکی)
[…]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹
رسانه های آموزش غیر حضوری (کتابخوان الکترونیکی)
[…]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹
انواع رسانه های آموزش غیر حضوری قسمت اول:
[…]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹
استاندارد بین المللی ۱۰۰۱۵: ۲۰۱۹
[…]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹
استاندارد بین المللی ۱۰۰۱۵: ۲۰۱۹
[…]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹
انواع روش های آموزش غیر حضوری (قسمت دوم)؛
[…]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹
انواع روش های آموزش غیر حضوری (قسمت اول)؛
[…]
اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
تدوین استراتژی آموزش سازمانی (بخش سوم: بررسی عوامل محیطی و داخلی)
[…]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۸
تدوین استراتژی آموزش سازمانی (بخش دوم: تدوین مأموریت و ارزش های سیستم آموزش سازمانی)
[…]