اردیبهشت ۲۸, ۱۳۹۹
انواع رسانه های آموزش غیر حضوری؛ بازی آموزشی
[…]
اردیبهشت ۲۲, ۱۳۹۹
انواع رسانه های آموزش غیر حضوری؛ ویکی ها
[…]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹
انواع رسانه های آموزش غیر حضوری، قسمت پنجم؛ کتابخانه مجازی
[…]
اردیبهشت ۲۱, ۱۳۹۹
انواع رسانه های آموزش غیر حضوری، قسمت چهارم؛ پادکستینگ
[…]
اردیبهشت ۱۶, ۱۳۹۹
رسانه های آموزش غیر حضوری (کتاب الکترونیکی)
[…]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹
رسانه های آموزش غیر حضوری (کتابخوان الکترونیکی)
[…]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹
انواع رسانه های آموزش غیر حضوری قسمت اول:
[…]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹
استاندارد بین المللی ۱۰۰۱۵: ۲۰۱۹
[…]
اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹
استاندارد بین المللی ۱۰۰۱۵: ۲۰۱۹
[…]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹
انواع روش های آموزش غیر حضوری (قسمت دوم)؛
[…]