اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹
انواع روش های آموزش غیر حضوری (قسمت اول)؛
[…]
اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
تدوین استراتژی آموزش سازمانی (بخش سوم: بررسی عوامل محیطی و داخلی)
[…]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۸
تدوین استراتژی آموزش سازمانی (بخش دوم: تدوین مأموریت و ارزش های سیستم آموزش سازمانی)
[…]
اسفند ۱۱, ۱۳۹۸
تدوین استراتژی آموزش سازمانی (بخش اول: تدوین چشم انداز آموزشی)
[…]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۷
مدل ۱۰: ۲۰: ۷۰؛ تغییر پارادایم از آموزش های مستقیم به تجربیات یادگیری:
[…]
آبان ۱۳, ۱۳۹۷
دانلود استاندارد ۲۹۹۹۰
[…]
آبان ۱۳, ۱۳۹۷
اصطلاحات و تعاریف استاندارد ۲۹۹۹۰
[…]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۵
منابع-انسانی-نقش-آموزش - بهسازی- توسعه-تعالی-فرتاک-
منابع انسانی و نقش آموزش و بهسازی
[…]
اسفند ۸, ۱۳۹۵
توسعه- تعالی - فرتاک- تحلیل کاربردی- تکنیک -SWOT -روشی برای تدوین- استراتژی- های -سازمانی- آموزش - بهسازی- منابع- انسانی 1
تحلیل کاربردی تکنیک SWOT ؛ روشی برای تدوین استراتژی های سازمانی
[…]
بهمن ۶, ۱۳۹۵
طراحی آموزشی اثربخش بر انتقال آموزش (قسمت دوم):
[…]