بهمن ۵, ۱۳۹۵
طراحی آموزشی اثربخش بر انتقال آموزش (قسمت اول):
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
عوامل موثر بر انتقال آموزش:
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
شرایط و مشکلات انتقال آموزش:
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
انواع انتقال آموزش:
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
تاریخچه انتقال آموزش:
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
اهمیت و ضرورت انتقال آموزش:
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
انتقال آموزش و انتقال یادگیری:
[…]
مهر ۲۷, ۱۳۹۵
انتقال آموزش و مدل های آن
[…]
مهر ۲۷, ۱۳۹۵
الگوهای آموزش کارکنان
[…]
مهر ۲۷, ۱۳۹۵
دلایل نیاز به آموزش های سازمانی
[…]