اردیبهشت ۱۵, ۱۳۹۹
استاندارد بین المللی ۱۰۰۱۵: ۲۰۱۹
[…]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹
انواع روش های آموزش غیر حضوری (قسمت دوم)؛
[…]
اردیبهشت ۸, ۱۳۹۹
انواع روش های آموزش غیر حضوری (قسمت اول)؛
[…]
اسفند ۲۸, ۱۳۹۸
تدوین استراتژی آموزش سازمانی (بخش سوم: بررسی عوامل محیطی و داخلی)
[…]
اسفند ۱۳, ۱۳۹۸
تدوین استراتژی آموزش سازمانی (بخش دوم: تدوین مأموریت و ارزش های سیستم آموزش سازمانی)
[…]
اسفند ۱۱, ۱۳۹۸
تدوین استراتژی آموزش سازمانی (بخش اول: تدوین چشم انداز آموزشی)
[…]
اسفند ۲۳, ۱۳۹۷
مدل ۱۰: ۲۰: ۷۰؛ تغییر پارادایم از آموزش های مستقیم به تجربیات یادگیری:
[…]
آبان ۱۳, ۱۳۹۷
دانلود استاندارد ۲۹۹۹۰
[…]
آبان ۱۳, ۱۳۹۷
اصطلاحات و تعاریف استاندارد ۲۹۹۹۰
[…]
اسفند ۱۸, ۱۳۹۵
منابع-انسانی-نقش-آموزش - بهسازی- توسعه-تعالی-فرتاک-
منابع انسانی و نقش آموزش و بهسازی
[…]