بهمن ۵, ۱۳۹۵
انواع انتقال آموزش:
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
تاریخچه انتقال آموزش:
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
اهمیت و ضرورت انتقال آموزش:
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
انتقال آموزش و انتقال یادگیری:
[…]
مهر ۲۷, ۱۳۹۵
انتقال آموزش و مدل های آن
[…]
مهر ۲۷, ۱۳۹۵
الگوهای آموزش کارکنان
[…]
مهر ۲۷, ۱۳۹۵
دلایل نیاز به آموزش های سازمانی
[…]
مهر ۲۷, ۱۳۹۵
روش های آموزش کارکنان (بخش دوم)
[…]
مهر ۲۷, ۱۳۹۵
روش های آموزش کارکنان (بخش اول)
[…]
مهر ۱۰, ۱۳۹۵
معرفی مدل های آسیب شناسی سازمانی
[…]