اسفند ۸, ۱۳۹۵
توسعه- تعالی - فرتاک- تحلیل کاربردی- تکنیک -SWOT -روشی برای تدوین- استراتژی- های -سازمانی- آموزش - بهسازی- منابع- انسانی 1
تحلیل کاربردی تکنیک SWOT ؛ روشی برای تدوین استراتژی های سازمانی
[…]
بهمن ۶, ۱۳۹۵
طراحی آموزشی اثربخش بر انتقال آموزش (قسمت دوم):
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
طراحی آموزشی اثربخش بر انتقال آموزش (قسمت اول):
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
عوامل موثر بر انتقال آموزش:
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
شرایط و مشکلات انتقال آموزش:
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
انواع انتقال آموزش:
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
تاریخچه انتقال آموزش:
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
اهمیت و ضرورت انتقال آموزش:
[…]
بهمن ۵, ۱۳۹۵
انتقال آموزش و انتقال یادگیری:
[…]
مهر ۲۷, ۱۳۹۵
انتقال آموزش و مدل های آن
[…]