مهر ۲۷, ۱۳۹۵
الگوهای آموزش کارکنان
[…]
مهر ۲۷, ۱۳۹۵
دلایل نیاز به آموزش های سازمانی
[…]
مهر ۲۷, ۱۳۹۵
روش های آموزش کارکنان (بخش دوم)
[…]
مهر ۲۷, ۱۳۹۵
روش های آموزش کارکنان (بخش اول)
[…]
مهر ۱۰, ۱۳۹۵
معرفی مدل های آسیب شناسی سازمانی
[…]
مهر ۱۰, ۱۳۹۵
آسیب های نظام آموزشی سازمانها
[…]
مهر ۱۰, ۱۳۹۵
الگوهای آسیب­ شناسی آموزشی
[…]
مهر ۱۰, ۱۳۹۵
آسیب شناسی سازمانی چیست؟
[…]
تیر ۱۱, ۱۳۹۵
سازمان و آموزش و بهسازی منابع انسانی
[…]
تیر ۱۱, ۱۳۹۵
تفاوت آموزش و توسعه منابع انسانی
[…]