دکتری روانشناسی- عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین-مدرس سازمانها