سعید صفائی موحد
استادیار
روشها و برنامه‌ های‌ آموزشی‌
شماره تماس: ۶۱۱۱۷۵۸۱
فعالیت های اجرایی:
مسئول آموزش مدیریت در آموزش مرکزی شرکت ملی نفت ایران، ۱۳۸۵/۰۱/۰۵، ۱۳۸۹/۱۲/۲۹، ایران، تهران
همکاری در اجرای برنامه های آموزشی صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، ۱۳۸۷/۰۱/۲۲، ۱۳۸۸/۰۱/۲۲، ایران، تهران
عضو هیت علمی دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۰/۱۱/۱۵، ۱۳۹۲/۱۱/۰۴، ایران، کرج
عضو شورای گروه برنامه ریزی درسی پردیس تهران دانشگاه خوارزمی، ۱۳۹۲/۰۹/۱۶، ۱۳۹۴/۰۹/۱۶، ایران، تهران
کارشناس آموزش سازمان بهزیستی، ۱۳۸۲/۰۱/۰۱، ۱۳۸۴/۱۲/۲۹، ایران، قم
عضو شورای سیاستگذاری اولین کنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی، ۱۳۹۲/۱۱/۰۲، ۱۳۹۲/۱۱/۲۷، ایران، تهران
مدرس مدعو، ۱۳۹۳/۰۷/۰۱، ۱۳۹۳/۱۰/۱۵، ایران، تهران
عضو پیوسته انجمن مطالعات برنامه درسی ایران، ۱۳۹۳/۱۰/۰۱، ایران، تهران