دکتر سعید صفایی موحد

تحصیلات:

دکتری برنامه ریزی آموزشی

سوابق تدریس:

عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی- عضو هیئت علمی دانشگاه تهران- مدرس مدعو دانشگاه های شهید بهشتی- آزاد اسلامی- علامه طباطبائی- مشاور و مدرس سازمانی

سوابق اجرایی:

رئیس آموزش شرکت نفت و گاز پارس جنوبی- رئیس واحد مطالعات راهبردی آموزش شرکت ملی نفت ایران- مشاور سیستم های بهبود آموزش شرکت همراه اول-

تألیفات و سوابق پژوهشی:

کتاب آموزش و بهسازی منابع انسانی در مدیریت پروژه- استانداردهای آموزش و توسعه منابع انسانی- اندازه گیری نتایج آموزشی- یادگیری الکترونیکی در قرن ۲۱-

زمینه مشاوره و تدریس:

استقرار و ممیزی استانداردهای آموزشی- استقرار فرایند ارزشیابی آموزشی- استقرار فرایند نیازسنجی آموزشی- استقرار فرایند طراحی و برنامه ریزی آموزشی