سوابق تحصیلی

دوره کارشناسی

رشته و گرایش: روانشناسی صنعتی و سازمانی محل تحصیل: دانشگاه اصفهان مدت دوره: ۱۳۸۳ -۱۳۸۷
عنوان پایان نامه: رابطهی رفتار مدنی سازمانی با عدالت سازمانی سه وجهی در یک کارخانهی صنعتی در شهر اصفهان

دورهی کارشناسی ارشد
رشته و گرایش: روانشناسی صنعتی و سازمانی محل تحصیل: دانشگاه اصفهان مدت دوره: ۱۳۸۷ -۱۳۹۰
عنوان پایان نامه: رابطه تعهد سازمانی و حرفهای با متغیرهای منتخب سازمانی و تأثیر مداخالت انجام شده بر روی متغیرهای
پژوهش در شرکت پاالیش نفت استان اصفهان

دوره دکتری
رشته و گرایش: روانشناسی تخصصی محل تحصیل: دانشگاه اصفهان مدت دوره: ۱۳۹۲-۱۳۹۹
عنوان پایان نامه: طراحی کانون ارزیابی بر مبنای تحلیل وظیفه شناختی و ابعاد شایستگی مدیران در یک سازمان صنعتی

سوابق کاری

-مشاور صنعتی در شرکت مهندسی رهاورد پردیس سپاهان
-مشاور در مراکز روانشناسی
 عضو تیم توسعه و تحقیق گروه اندازه
 مشاور صنعتی و سازمانی در مرکز مشاوره مهرگستر
 مشاور صنعتی و سازمانی در مرکز روانشناسی صنعتی و سازمانی اردیبهشت

 -پروژه ها

 بررسی رابطهی تعهد سازمانی با مجموعهای از متغیرهای پیش بین در شرکت رهاورد پردیس سپاهان،
 قرارداد با شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران با عنوان ” ساخت کانون سنجش بر مبنای تحلیل شغل
و الگوی شایستگی مدیران در یک سازمان صنعتی”.

سایر پروژه ها

 همکاری در انجام مصاحبه های استخدامی پاالیشگاه اصفهان،
 همکاری در انجام مصاحبه های استخدامی در شرکت برق منطقهای اصفهان،
 همکاری در انجام مصاحبه های سالمت روان کارکنان بانک صادرات (زیرنظر مرکز مشاور مهر گستر)،
 همکاری و مشارکت در طراحی و اجرای مصاحبههای استخدامی شرکت ملی گاز ایران،
 همکاری در طرح تحلیل مهارتهای روانشناختی مدیران شرکت گاز استان چهار محال بختیاری،
 ارزیاب در کانون ارزیابی اجرا شده در شرکت پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران (۱۳۹۴ ،۱۳۹۶ و ۱۳۹۷)

– تدریس

 تدریس در دانشگاه پیام نور واحد نجف آباد از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲(روانشناسی اجتماعی، روانشناسی عمومی، پایاننامه)،
 تدریس در دانشگاه پیام نور واحد قهدریجان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸( دروس: آمار توصیفی، آمار استنباطی، روانسنجی، روش تحقیق، روانشناسی رشد، روانشناسی عمومی، روانشناسی شخصیت، پایان نامه)،
 تدریس در دانشگاه اصفهان (دروس: رفتار سازمانی، امور استخدامی)،
 تدریس در موسسه دانش پژوهان به صورت حضوری و مجازی (دروس: آمار توصیفی و استنباطی ، روش تحقیق).

فعالیتهای تحقیقاتی و پژوهشی

-مقالات چاپ شده

 اخباری درچه، مریم سادات؛ عریضی سامانی، حمیدرضا؛ اسکندری، حسین؛ بیدرام، حمید (۱۳۹۹) پدیدارشناسی تجربه زیسته مدیران خبره و تازهکار در صنعت نفت جهت شناسایی تفاوتهای شناختی آنان. مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت.
 اخباری درچه، مریم سادات؛ عریضی سامانی، حمیدرضا؛ اسکندری، حسین؛ بیدرام، حمید (۱۳۹۹) روشهای خطی و استاندارد سنتی در مقابل روشهای بین متنی. مجله اندازه گیری تربیتی، ۴۰ ،۱-۲۹.
 دهقانی، سپیده؛ ایزدی خواه، زهرا؛ اخباری؛ مریم سادات( ۱۳۹۳) پیش بنی کیفیت زندگی روانی براساس طرحواره نقص/شرم با میانجی خصیصه هوش هیجانی و راهبردهای مقابله با استفاده از مدل سازی معادله ساختاری.پژوهش های
علوم شناختی و رفتاری، ۴(۲ ،)۱۰۳-۱۱۸.
 اخباری، مریم سادات؛ عریضی، حمیدرضا؛ قاسمی، وحید؛ نوری، ابوالقاسم (۱۳۹۱) رابطه ی میان پنج ساختار تعهد کاری و میل به ماندن و قصد ترک خدمت در میان کارکنان پاالیشگاه استان اصفهان. مجلهی روانشناسی، ۱۶(۲ ،)۱۷۶-.۱۹۲
 اخباری، مریم سادات؛ عریضی، حمید رضا؛ علوی، سید کمال (۱۳۸۹) رابطهی تعهد سازمانی و ابعاد آن با تعهد حرفهای در بین کارکنان پاالیشگاه استان اصفهان. مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت،۴، ۱۲ ، ۱۲۹-۱۵۷.
 عریضی، حمیدرضا؛ عسکری، آزاده؛ اخباری، مریم سادات (۱۳۸۷) اثربخشی خطا بر روی خالقیت و برنامه ریزی و تفکر مستقل از میدان دانشجویان رشتههای مهندسی. فصلنامه آموزش مهندسی ایران،۱۰، ۳۷ ، ۳۱-۴۷.

-همایشهای خارجی

مقالات دارای پذیرش از همایش بین المللی روانشناسی کاربردی۲۰۱۰(استرالیا)
 Title: Investigating the relationship of Myers-Briggs personality dimensions with job attachment , job satisfaction, and organizational commitment
 Title: The relationship between personal & organizational values in an Industrial Company
 Title: The Relationship Between Behavior Model of Marston and Task Quotient with Employee Turnover
 Title: The relationship of job involvement with promotion opportunity, supervisor satisfaction , participation in decision making and internal motivation
 Title: Relation between work values and organizational commitment مقاله دارای پذیرش از همایش بین المللی روانشناسی۲۰۱۲(آفریقای جنوبی)
 Relationship among five form of work commitment and desire to remain and turnover

کارگاه ها

-کارگاههای آموزشی گذرانده شده

 مدل سازی معادله ساختاری-نرم افزار Amos (سطوح مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته)
 کارگاه آموزشی IRT
 کارگاه آموزشی SPSS (سطوح: مقدماتی ، متوسطه و پیشرفته)
 درمان افسردگی براساس شیوهی ACT
 کارگاه آموزشی PLS
 کارگاه آموزشی نرم افزارهای کیفی (NVIVO و MAXQD)

-کارگاه های آموزشی برگزار شده

 روشها مقابله با استرس شغلی
 فرسودگی شغلی
 نحوه ارتباطات اثربخش در محیط کار
 بهداشت روانی و کارکنان
 آموزش ارزیابان کانون ارزیابی بعد محور و کانون ارزیابی وظیفه محور

مهارتها و تواناییها

 طراحی و ساخت کانون ارزیابی بعد محور و وظیفه محور
 انجام تحلیل وظیفه شناختی (CTA) و آشنا به تحلیل شغل PMPQ ، PAQ ،FJA
 مسلط به نرم افزارهای تخصصی شامل SPSS ،Amos ،NVIVO ،MAXQD ،PLS
 مسلط به مجموعه office
 زبان انگلیسی