سوابق تحصيلي

دوره كارشناسي

رشته و گرايش: روانشناسي صنعتي و سازماني محل تحصيل: دانشگاه اصفهان مدت دوره: 1383 -1387
عنوان پايان نامه: رابطهي رفتار مدني سازماني با عدالت سازماني سه وجهي در يك کارخانهي صنعتي در شهر اصفهان

دورهي كارشناسي ارشد
رشته و گرايش: روانشناسي صنعتي و سازماني محل تحصيل: دانشگاه اصفهان مدت دوره: 1387 -1390
عنوان پايان نامه: رابطه تعهد سازماني و حرفهاي با متغيرهاي منتخب سازماني و تأثير مداخالت انجام شده بر روي متغيرهاي
پژوهش در شرکت پااليش نفت استان اصفهان

دوره دكتري
رشته و گرايش: روانشناسي تخصصي محل تحصيل: دانشگاه اصفهان مدت دوره: 1392-1399
عنوان پايان نامه: طراحي کانون ارزيابي بر مبناي تحليل وظيفه شناختي و ابعاد شايستگي مديران در يك سازمان صنعتي

سوابق كاري

-مشاور صنعتي در شركت مهندسي رهاورد پرديس سپاهان
-مشاور در مراكز روانشناسي
 عضو تيم توسعه و تحقيق گروه اندازه
 مشاور صنعتي و سازماني در مرکز مشاوره مهرگستر
 مشاور صنعتي و سازماني در مرکز روانشناسي صنعتي و سازماني ارديبهشت

 -پروژه ها

 بررسي رابطهي تعهد سازماني با مجموعهاي از متغيرهاي پيش بين در شرکت رهاورد پرديس سپاهان،
 قرارداد با شرکت ملي پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران با عنوان ” ساخت کانون سنجش بر مبناي تحليل شغل
و الگوي شايستگي مديران در يك سازمان صنعتي”.

سایر پروژه ها

 همكاري در انجام مصاحبه هاي استخدامي پااليشگاه اصفهان،
 همكاري در انجام مصاحبه هاي استخدامي در شرکت برق منطقهاي اصفهان،
 همكاري در انجام مصاحبه هاي سالمت روان کارکنان بانك صادرات (زيرنظر مرکز مشاور مهر گستر)،
 همكاري و مشارکت در طراحي و اجراي مصاحبههاي استخدامي شرکت ملي گاز ايران،
 همكاري در طرح تحليل مهارتهاي روانشناختي مديران شرکت گاز استان چهار محال بختياري،
 ارزياب در کانون ارزيابي اجرا شده در شرکت پااليش و پخش فرآورده هاي نفتي ايران (1394 ،1396 و 1397)

– تدریس

 تدريس در دانشگاه پيام نور واحد نجف آباد از سال 1390 تا 1392(روانشناسي اجتماعي، روانشناسي عمومي، پاياننامه)،
 تدريس در دانشگاه پيام نور واحد قهدريجان از سال 1390 تا 1398( دروس: آمار توصيفي، آمار استنباطي، روانسنجي، روش تحقيق، روانشناسي رشد، روانشناسي عمومي، روانشناسي شخصيت، پايان نامه)،
 تدريس در دانشگاه اصفهان (دروس: رفتار سازماني، امور استخدامي)،
 تدريس در موسسه دانش پژوهان به صورت حضوري و مجازي (دروس: آمار توصيفي و استنباطي ، روش تحقيق).

فعاليتهاي تحقيقاتي و پژوهشي

-مقالات چاپ شده

 اخباري درچه، مريم سادات؛ عريضي ساماني، حميدرضا؛ اسكندري، حسين؛ بيدرام، حميد (1399) پديدارشناسي تجربه زيسته مديران خبره و تازهکار در صنعت نفت جهت شناسايي تفاوتهاي شناختي آنان. مديريت منابع انساني در صنعت نفت.
 اخباري درچه، مريم سادات؛ عريضي ساماني، حميدرضا؛ اسكندري، حسين؛ بيدرام، حميد (1399) روشهاي خطي و استاندارد سنتي در مقابل روشهاي بين متني. مجله اندازه گيري تربيتي، 40 ،1-29.
 دهقاني، سپيده؛ ايزدي خواه، زهرا؛ اخباري؛ مريم سادات( 1393) پيش بني کيفيت زندگي رواني براساس طرحواره نقص/شرم با ميانجي خصيصه هوش هيجاني و راهبردهاي مقابله با استفاده از مدل سازي معادله ساختاري.پژوهش هاي
علوم شناختي و رفتاري، 4(2 ،)103-118.
 اخباري، مريم سادات؛ عريضي، حميدرضا؛ قاسمي، وحيد؛ نوري، ابوالقاسم (1391) رابطه ي ميان پنج ساختار تعهد کاري و ميل به ماندن و قصد ترك خدمت در ميان کارکنان پااليشگاه استان اصفهان. مجلهي روانشناسي، 16(2 ،)176-.192
 اخباري، مريم سادات؛ عريضي، حميد رضا؛ علوي، سيد کمال (1389) رابطهي تعهد سازماني و ابعاد آن با تعهد حرفهاي در بين کارکنان پااليشگاه استان اصفهان. مديريت و منابع انساني در صنعت نفت،4، 12 ، 129-157.
 عريضي، حميدرضا؛ عسكري، آزاده؛ اخباري، مريم سادات (1387) اثربخشي خطا بر روي خالقيت و برنامه ريزي و تفكر مستقل از ميدان دانشجويان رشتههاي مهندسي. فصلنامه آموزش مهندسي ايران،10، 37 ، 31-47.

-همایشهاي خارجي

مقالات داراي پذيرش از همايش بين المللي روانشناسي کاربردي2010(استراليا)
 Title: Investigating the relationship of Myers-Briggs personality dimensions with job attachment , job satisfaction, and organizational commitment
 Title: The relationship between personal & organizational values in an Industrial Company
 Title: The Relationship Between Behavior Model of Marston and Task Quotient with Employee Turnover
 Title: The relationship of job involvement with promotion opportunity, supervisor satisfaction , participation in decision making and internal motivation
 Title: Relation between work values and organizational commitment مقاله داراي پذيرش از همايش بين المللي روانشناسي2012(آفريقاي جنوبي)
 Relationship among five form of work commitment and desire to remain and turnover

كارگاه ها

-كارگاههاي آموزشي گذرانده شده

 مدل سازي معادله ساختاري-نرم افزار Amos (سطوح مقدماتي ، متوسطه و پيشرفته)
 کارگاه آموزشي IRT
 کارگاه آموزشي SPSS (سطوح: مقدماتي ، متوسطه و پيشرفته)
 درمان افسردگي براساس شيوهي ACT
 کارگاه آموزشي PLS
 کارگاه آموزشي نرم افزارهاي کيفي (NVIVO و MAXQD)

-كارگاه هاي آموزشي برگزار شده

 روشها مقابله با استرس شغلي
 فرسودگي شغلي
 نحوه ارتباطات اثربخش در محيط کار
 بهداشت رواني و کارکنان
 آموزش ارزيابان کانون ارزيابي بعد محور و کانون ارزيابي وظيفه محور

مهارتها و توانایيها

 طراحي و ساخت کانون ارزيابي بعد محور و وظيفه محور
 انجام تحليل وظيفه شناختي (CTA) و آشنا به تحليل شغل PMPQ ، PAQ ،FJA
 مسلط به نرم افزارهاي تخصصي شامل SPSS ،Amos ،NVIVO ،MAXQD ،PLS
 مسلط به مجموعه office
 زبان انگليسي