دکتری مدیریت آموزش عالی دانشگاه علامه طباطبایی

پژوهشگر مدیریت و توسعه منابع انسانی