سوابق تحصیلی:
مقطع تحصیلی دکتری
رشته تحصیلی مطالعات برنامه درسی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه تربیت معلم )خوارزمی( تهران

مقطع تحصیلی کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه عالمه طباطبایی،تهران

مقطع تحصیلی کارشناسی
رشته تحصیلی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه عالمه طباطبایی،تهران

مدرک تولیمو زبان انگلیسی از وزارت علوم

کارشناسی علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی
شیراز

موفقیت های تحصیلی
۱ )کسب رتبه اول درمیان فارغ التحصیالن دوره کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی روزانه و شبانه
۱ )کسب رتبه اول درمیان فارغ التحصیالن دوره کارشناسی ارشد روزانه و شبانه
۳ )همکاری و انجام پروژه برای وزارت نیرو در راستای طرح “تعامل وزارت نیرو با دانشجویان نخبه دختر دانشگاه های سراسری” ۱۳۸۹ ،برگزیده شده از میان تمام دانشجویان نخبه دختر رشته مدیریت آموزشی در دانشگاههای سراسری
۴ )دانشجوی “استعداد های درخشان” در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
۵ )کسب نمره ممتاز بیست برای پایان نامه کارشناسی ارشد، با عنوان ” بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبکهای مدیریت تعارض در سرپرستاران بیمارستان میالد”
۶)کسب نمره ممتاز ۱۹۹۵ برای رسال دکترا با عنوان ” طراحی برنامه درسی محیط کار بر مبنای شایستگی در مدیران پروژه نفت و گاز پارس” که اولین در ایران می باشد
۶ (برگزیده همایش سیزدهم انجمن مطالعات برنامه درسی به عنوان نفر اول ایده برتر۱۳۹۴۹

سوابق پژوهشی
چاپ مقاالت عنوان
مجله علمی پژوهشی منابع انسانی نفت، ۱۳۹۷ ارائه چارچوبی برای آموزش و توسعه منابع انسانی در پروژه های پیچیده ایران
مجله علمی پژوهشی فصلنامه علوم مدیریت ایران ۱۳۹۷ تاثیر هوش هیجانی بر سبک همکاری و مصا لحه
مجله علمی پژوهشی فصلنامه علوم مدیریت ایران ۱۳۹۱ تاثیر هوش هیجانی بر سبکهای مدیریت تعارض
شماره ۱۱۱ مجله تدبیر۱۳۸۷ مدلهای فرایند مربیگری در مدیریت
مجله مدیریت شماره ۱۵۱-۱۵۱ وابسته به انجمن مدیریت
ایران ۱۳۸۷
زمان آن فرا رسیده که مفهوم سازمان یادگیرنده را کنار
بگذاریم
مجله علمی آموزشی رشد مدیریت ۱۳۹۱ ویژ گی مدیران از نظر امام رضا )ع(
ماهنامه تربیت ۱۳۹۱ بررسی رابطه منبع کنترل و خالقیت در مدیران
International Contemporary Research in
Education Journal 2012.U.K.
The Relationship between EQ and Conflict
management styles among Teachers

پروژه های انجام شده
مشاور و مجری پروژه بررسی اثر بخشی آموزشهای ضمن خدمت در شرکت توسعه منابع آب و نیرو ایران ”۱۳۸۹- ۱۳۹۷
مشاور پروژه “عوامل تاثیر گذار بر بهره وری کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو” ۱۳۸۶-۱۳۸۷
مشاور و مجری پروژه طراحی نظام آموزش سازمان زیبا سازی شهرداری تهران۱۳۹۱۹
مجری پروژه”تاثیر موضع کنترل بر خالقیت مدیران منطقه ۱۸ آموزش و پرورش”۱۳۸۷
مجری پروژه “تاثیر هوش هیجانی و تاب آوری بر سبکهای مدیریت تعارض در دبیران منطقه ۱۸ “۱۳۹۷- ۱۳۹۱
مجری پروژه “تاثیر هوش هیجانی بر سبکهای مدیریت تعارض سرپرستاران بیمارستان میالد” ۱۳۸۹
مجری پروژه “تاثیر هوش هیجانی بر سبکهای مدیریت تعارض دبیران منطقه۱۸ و تاثیر آن بر روش تدریس” ۱۳۹۷
مجری پروزه اعتبار سنجی پرسشنامه سبکهای انگیزش در شرکت نفت و گاز پارس۱۳۹۴
مجری پروژه اعتبار سنجی پرسشنامه سبک یادگیری در شرکت نفت و گاز پارس ۱۳۹۴
مجری پروژه شناسایی جو انتقال یادگیری در شرکت نفت و گاز پارس ۱۳۹۴
مجری پروژه نیاز سنجی در شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران۱۳۹