سوابق تحصیلی:
مقطع تحصیلي دکتری
رشته تحصیلي مطالعات برنامه درسی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه تربیت معلم )خوارزمی( تهران

مقطع تحصیلي کارشناسی ارشد
رشته تحصیلي مدیریت آموزشی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه عالمه طباطبایی،تهران

مقطع تحصیلي کارشناسی
رشته تحصیلي مدیریت و برنامه ریزی آموزشی
دانشگاه محل تحصیل دانشگاه عالمه طباطبایی،تهران

مدرک تولیمو زبان انگلیسی از وزارت علوم

کارشناسی علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی
شیراز

موفقیت های تحصیلی
1 )کسب رتبه اول درمیان فارغ التحصیالن دوره کارشناسی مدیریت و برنامه ریزی آموزشی روزانه و شبانه
1 )کسب رتبه اول درمیان فارغ التحصیالن دوره کارشناسی ارشد روزانه و شبانه
3 )همکاری و انجام پروژه برای وزارت نیرو در راستای طرح “تعامل وزارت نیرو با دانشجویان نخبه دختر دانشگاه های سراسری” 1389 ،برگزیده شده از میان تمام دانشجویان نخبه دختر رشته مدیریت آموزشی در دانشگاههای سراسری
4 )دانشجوی “استعداد های درخشان” در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
5 )کسب نمره ممتاز بیست برای پایان نامه کارشناسی ارشد، با عنوان ” بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سبکهای مدیریت تعارض در سرپرستاران بیمارستان میالد”
6)کسب نمره ممتاز 1995 برای رسال دکترا با عنوان ” طراحی برنامه درسی محیط کار بر مبنای شایستگی در مدیران پروژه نفت و گاز پارس” که اولین در ایران می باشد
6 (برگزیده همایش سیزدهم انجمن مطالعات برنامه درسی به عنوان نفر اول ایده برتر13949

سوابق پژوهشی
چاپ مقاالت عنوان
مجله علمی پژوهشی منابع انسانی نفت، 1397 ارائه چارچوبی برای آموزش و توسعه منابع انسانی در پروژه های پیچیده ایران
مجله علمی پژوهشی فصلنامه علوم مدیریت ایران 1397 تاثیر هوش هیجانی بر سبک همکاری و مصا لحه
مجله علمی پژوهشی فصلنامه علوم مدیریت ایران 1391 تاثیر هوش هیجانی بر سبکهای مدیریت تعارض
شماره 111 مجله تدبیر1387 مدلهای فرایند مربیگری در مدیریت
مجله مدیریت شماره 151-151 وابسته به انجمن مدیریت
ایران 1387
زمان آن فرا رسیده که مفهوم سازمان یادگیرنده را کنار
بگذاریم
مجله علمی آموزشی رشد مدیریت 1391 ویژ گی مدیران از نظر امام رضا )ع(
ماهنامه تربیت 1391 بررسی رابطه منبع کنترل و خالقیت در مدیران
International Contemporary Research in
Education Journal 2012.U.K.
The Relationship between EQ and Conflict
management styles among Teachers

پروژه های انجام شده
مشاور و مجری پروژه بررسی اثر بخشی آموزشهای ضمن خدمت در شرکت توسعه منابع آب و نیرو ایران ”1389- 1397
مشاور پروژه “عوامل تاثیر گذار بر بهره وری کارکنان حوزه ستادی وزارت نیرو” 1386-1387
مشاور و مجری پروژه طراحی نظام آموزش سازمان زیبا سازی شهرداری تهران13919
مجری پروژه”تاثیر موضع کنترل بر خالقیت مدیران منطقه 18 آموزش و پرورش”1387
مجری پروژه “تاثیر هوش هیجانی و تاب آوری بر سبکهای مدیریت تعارض در دبیران منطقه 18 “1397- 1391
مجری پروژه “تاثیر هوش هیجانی بر سبکهای مدیریت تعارض سرپرستاران بیمارستان میالد” 1389
مجری پروژه “تاثیر هوش هیجانی بر سبکهای مدیریت تعارض دبیران منطقه18 و تاثیر آن بر روش تدریس” 1397
مجری پروزه اعتبار سنجی پرسشنامه سبکهای انگیزش در شرکت نفت و گاز پارس1394
مجری پروژه اعتبار سنجی پرسشنامه سبک یادگیری در شرکت نفت و گاز پارس 1394
مجری پروژه شناسایی جو انتقال یادگیری در شرکت نفت و گاز پارس 1394
مجری پروژه نیاز سنجی در شرکت آب و فاضالب منطقه دو شهر تهران139