کارشناسی ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه شهید بهشتی

فعال حوزه توسعه سرمایه انسانی
کوچ توسعه فردی و نقاط قوت