آذر ۱۵, ۱۳۹۹
نیازسنجی آموزشی و فریب های احتمالی
[…]
مرداد ۱۳, ۱۳۹۹
نیازسنجی آموزشی مبتنی بر شایستگی و تجزیه و تحلیل شغل
[…]
مرداد ۱, ۱۳۹۹
۶ عادت اشتباه در نیازسنجی آموزشی سازمان های ایرانی
[…]
تیر ۳۱, ۱۳۹۹
نیازسنجی آموزشی و ساختار سازمانی
[…]
اسفند ۵, ۱۳۹۷
اولویت بندی وظائف شغلی
[…]
اسفند ۵, ۱۳۹۷
مراحل عملیاتی اجرای نیازسنجی آموزشی
[…]
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷
مراحل تعیین نیاز های آموزشی
[…]
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷
الگوی نیازسنجی آموزشی کافمن
[…]
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷
ابزارهای تعیین نیازهای آموزشی
[…]
بهمن ۱۰, ۱۳۹۷
روش های تعیین نیازهای آموزشی
[…]