بهمن ۱۰, ۱۳۹۷
روش های تعیین نیازهای آموزشی
[…]
بهمن ۶, ۱۳۹۷
نکات مهم در نیازسنجی آموزشی
[…]
دی ۳۰, ۱۳۹۷
نیازسنجی آموزشی و فریب های احتمالی
[…]
مهر ۷, ۱۳۹۷
اولویت بندی نیازهای آموزشی
[…]
مهر ۷, ۱۳۹۷
هدف از نیازسنجی
[…]
مهر ۳, ۱۳۹۷
حوزه نیازسنجی آموزشی
[…]
مهر ۳, ۱۳۹۷
اصول نیازسنجی آموزشی
[…]
شهریور ۱, ۱۳۹۵
نیاز سنجی آموزشی مبتی بر تکنیک دلفی
[…]
مرداد ۱۴, ۱۳۹۵
نیاز سنجی آموزشی به روش DACUM
[…]
مرداد ۳, ۱۳۹۵
اطلاعات شناسنامه مشاغل (پروفایل شغل)
[…]